بینگ اکس با پلتفرم Hackenproof برای رفع جدیدترین حفره های امنیتی سیستم همکاری میکند و به افراد شرکت کننده جایزه میدهد