بینگ اکس 100٪ ذخیره را از طریق درخت مرکل اثبات می کند.