بینگ‌اکس اثبات تایید شده ذخایر خود را با Mazars اعلام کرد.