فیوچرز پرپچوال و فیوچرز استاندارد BingX، جفت‌ارز API3/USDT,C98/USDT را لیست می‌کند