اطلاعیه مربوط به جبران ناهنجاری داده‌های بازار در تاریخ 2023/08/29