طرح جبران خسارت برای ناهنجاری OPEN API فیوچرز پرپچوال در تاریخ 14-09-2023