موضوع: بینگ‌اکس جفت ارز معاملاتی BANANA GUN(BANANA) را به لیست اسپات اضافه می‌کند