چگونه برای کلون‌ (شبیه‌سازی) سیگنال، یک سیگنال ایجاد کنیم؟