بینگ‌اکس NONE را از لیست معاملات اسپات خارج می‌کند