تنظیم و تعدیل قیمت تضمینی برای API3/USDT و چندین جفت‌ارز دیگر (تاریخ 05-10-2023)