برنامه جبران خسارت ناشی از ناهنجاری تفاوت قیمت برای برخی از کاربران کپی‌ترید در تاریخ 06-03-2024