BingX از تراکنش‌های مبتنی بر شبکه SEI پشتیبانی می‌کند