کوین Aerodrome Finance(AERO) در اسپات BingX لیست خواهد شد