معامله‌گران | آیین‌نامه رفتاری و مکانیسم پاداش و مجازات