بینگ‌اکس DREP را از لیست معاملات اسپات حذف و خدمات مرتبط با ان را متوقف خواهد کرد