کوین PUPS (Ordinals)(PUPS) در اسپات BingX لیست خواهد شد