کوین Aperture Finance(APTR) در اسپات BingX لیست خواهد شد