کوین KTX.Finance (KTC) در اسپات BingX لیست خواهد شد