فرآیند انتقال دارایی بلاک‌چین چیست؟ چرا برداشت من وارد حساب نشده است?