اطلاعیه در مورد به روز رسانی قوانین نرخ تامین سرمایه