เทรดเดอร์ | หลักปฏิบัติ & กลไกการให้รางวัลและการลงโทษ