คำเตือนความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์อ้างอิง