Cách tạo sao kê lịch sử giao dịch (tiền) và lịch sử giao dịch (lệnh)