Giới thiệu về "Lưới spot": Vũ khí tối thượng của giao dịch sao chép giúp kiểm lợi nhuận từ biến động giá