Spot BingX hủy niêm yết UMB, NEXO, XPLA, SHIT và các cặp giao dịch khác