Giao dịch viên | Sao chép theo tỷ lệ vị thế: Hạn mức nhóm Giao dịch sao chép