Sao chép vị thế - Hạn mức vị thế của nhóm người sao chép