Làm thế nào để sử dụng lệnh dừng lỗ động cho Hợp đồng chuyên nghiệp BingX (App)?