Thông báo điều chỉnh lệ phí Taker cho Hợp đồng vĩnh viễn