BingX sẽ triển khai chương trình khuyến mại phí giao dịch cho người dùng được người ảnh hưởng giới thiệu