BingX sẽ hỗ trợ nâng cấp và hard fork mạng BNB Smart Chain (BEP20)