Thông báo về việc chậm cập nhật số liệu thống kê sao chép theo vị thế của các giao dịch viên