Cơ bản về Giao dịch sao chép | "Đề xuất có thưởng" là gì?