Lưu ý về việc loại trừ Lãi lỗ chưa thực hiện ra khỏi Ký quỹ khả dụng trong Hợp đồng vĩnh viễn ở chế độ Ký quỹ chéo