Điều chính thời hạn hiệu lực của hoàn tiền người quen trong phần Mời có thưởng