🔥Tiên phong của Layer 2, Arbitrum sắp sửa ra mắt token của mình! Tìm hiểu về nó và trả lời các câu hỏi để được chia sẻ 200 ARB!