🔥Chào đón sự kiện Nâng cấp Ethereum Shanghai! Hãy trả lời các câu hỏi để được chia sẻ 200 USDT!