Tính năng P2P mới | "Chặn người dùng" để giao dịch hiệu quả hơn