Làm thế nào để các giao dịch viên mới nhanh chóng kiếm được người sao chép mình?