Hợp đồng vĩnh viễn | Cơ chế tự động tháo đòn bẩy (ADL)