BingX sẽ hỗ trợ nạp và rút trên mạng Bitcoin (BRC-20)