Tham gia sự kiện Cuộc chiến các Liên minh|Tỏa sáng trong vai trò giao dịch viên siêu sao