Hướng dẫn giao dịch viên: Sao chép theo "Mỗi lệnh" trong Giao dịch sao chép Hợp đồng vĩnh viễn