Hướng dẫn người sao chép: Sao chép theo "Mỗi lệnh" trong Giao dịch sao chép Hợp đồng vĩnh viễn