Cách tối ưu hóa sự ổn định của mạng để tăng cường trải nghiệm giao dịch