Cập nhật quy định về hệ số điều chỉnh đối với một số cặp giao dịch trong Hợp đồng tiêu chuẩn