Hợp đồng vĩnh viễn | Tìm hiểu về Sổ lệnh và Độ sâu lệnh