Người sao chép | Hướng dẫn Sao chép theo Từng lệnh - Chế độ Tỷ lệ trong Giao dịch sao chép Hợp đồng vĩnh viễn