Cập nhật cách tính "Lợi nhuận người sao chép" cho các giao dịch viên Giao dịch sao chép Hợp đồng tiêu chuẩn