Hợp đồng vĩnh viễn BingX điều chỉnh phí Giá đảm bảo và bổ sung hỗ trợ cho các cặp mới (21/08/2023)